La Llum medieval a Sant Benet de Bages - SX - Catalunya

«La sensible llum medieval i la Persona»
UPCommons . Portal del coneixement obert de la UPC – Universitat Politècnica de Catalunya
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777

La Lumière médiévale à la Sainte Chapelle de Paris - SXIII- France

«La sensible lumière médiévale et la Personne»
UPCommons . Portal del coneixement obert de la UPC – Universitat Politècnica de Catalunya Universitat Politècnica de Catalunya
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777

La Lumière médiévale à Notre Dame de Paris - SXII - France

«La sensible lumière médiévale et la Personne»

UPCommons
Universitat Politècnica de Catalunya
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777

La Llum medieval a Santa Maria de Poblet -SXII - Catalunya

«La sensible llum medieval i la Persona»
UPCommons . Portal del coneixement obert de la UPC – Universitat Politècnica de Catalunya
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777

La Llum medieval a Sant Joan de l'Hospital - SXIII - València

«La sensible llum medieval i la Persona»
UPCommons . Portal del coneixement obert de la UPC – Universitat Politècnica de Catalunya
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777

La Lumière à Saint Sernin de Toulouse - SXII - France

«La sensible lumière médiévale et la Personne»
UPCommons . Portal del coneixement obert de la UPC – Universitat Politècnica de Catalunya Universitat Politècnica de Catalunya
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777

La llum solar al Monestir de Santes Creus - SXII - Catalunya

«La sensible llum medieval i la Persona»
UPCommons . Portal del coneixement obert de la UPC – Universitat Politècnica de Catalunya
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777

Església de Sant Simó Estilita - SV -Síria

«La sensible llum medieval i la Persona»
UPCommons . Portal del coneixement obert de la UPC – Universitat Politècnica de Catalunya
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777

Catedral de Ani - SXI - Armènia

«La sensible llum medieval i la Persona»
UPCommons . Portal del coneixement obert de la UPC – Universitat Politècnica de Catalunya
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777

San Miguel de Lillo - SIX - Asturias

«La sensible luz medieval y la Persona»
UPCommons . Portal del coneixement obert de la UPC – Universitat Politècnica de Catalunya
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777

San Mikel de Aralar - SXI - Euskadi

«La sensible llum medieval i la Persona»
UPCommons . Portal del coneixement obert de la UPC – Universitat Politècnica de Catalunya
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777

Worms Cathedral - SXII - Germany

“The sensitive medieval light and the person”
UPCommons . Portal del coneixement obert de la UPC – Universitat Politècnica de Catalunya
https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777

Exemple de la Flor de Llum de Sant Joan de l'Hospital de València

Exemple de la Flor de Llum de Sant Joan de l’Hospital de València

Example of the Flower of Light of Sant Joan of the Hospital of Valencia

Exemple de la fleur de lumière de Sant Joan de l’Hôpital de Valence

Ejemplo de la Flor de Luz de San Juan del Hospital de Valencia

 

Iniciem una nova etapa de la pàgina web.  Els darrers estudis que he fet sobre el Con de Bona Visio Medieval, m’han portat a aprofundir més en la extensa època que compren des de les primeres edificacions cristianes, on ja es mostra el seu ús, fins arribar a la seva entrada en desús, a les acaballes de l’època medieval. Molt més d’un mil·lenni en el que les naus eclesials foren fetes per i per a les Persones, i on la percepció de l’espai fou estrictament controlada.

Hi ha hagut una primera publicació feta per la UPC, la meva Universitat  https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777  En aquest moments està a punt d’haver-hi una segona on es mostren, comptant amb les de la primera, fins a 66 naus eclesials que segueixen un mateix criteri de projecte: La Persona que observa un espai i vol fer-ho a la mida de la seva pròpia percepció visual..

La idea és anant publicant i comentat els nous exemples que sorgeixin directament en aquest web.  També tinc la idea d’obrir el web a la participació del lectors, admeten comentaris sobre el treball o proposant noves naus per a estudiar (cal per això disposar plànols de la  planta i seccions de dita nau). 

Cordialment, Kim Lloveras i Montserrat   Abril de 2021

 

We are starting a new stage of the website.  The last studies I have done on the Cone of Good Medieval Visio, have led me to delve deeper into the extensive period they buy from the first Christian buildings, where its use is already shown, to its entry into disuse, at the end of the medieval period. Much more than a millennium in which the ecclesiastical naves were made by and for the People, and where the perception of space was strictly controlled.

There was a first publication made by the UPC, my University  https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777  At the moment there is about to be a second where they are shown, counting those of the first, up to 66 ecclesial naves that follow the same project criteria: The Person who observes a space and wants to do it in the size of your own visual perception.

The idea is to publish and comment on new examples that emerge directly on this website.  I also have the idea of ​​opening the website to the participation of readers, admitting comments on the work or proposing new ships to study (it is necessary to have plans of the plant and sections of that ship). 

Cordially, Kim Lloveras i Montserrat  April 2021

 

Nous entamons une nouvelle étape du site Web.  Les dernières études que j’ai faites sur le cône de la bonne Visio médiévale, m’ont conduit à approfondir la longue période qu’ils achètent depuis les premiers bâtiments chrétiens, où son utilisation est déjà montrée, jusqu’à sa mise en désuétude, à la fin du période médiévale. Bien plus qu’un millénaire où les nefs ecclésiastiques ont été fabriquées par et pour le peuple, et où la perception de l’espace était strictement contrôlée.

Il y a eu une première publication faite par l’UPC, mon université  https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777  Pour le moment il y en aura une seconde où elles sont montrées, en comptant celles de la première, jusqu’à 66 nefs ecclésiales qui suivent les mêmes critères de projet: La Personne qui observe un espace et veut le faire dans la taille de la vôtre perception visuelle.

L’idée est de publier et de commenter de nouveaux exemples qui émergent directement sur ce site.  J’ai aussi l’idée d’ouvrir le site à la participation des lecteurs, d’admettre des commentaires sur les travaux ou de proposer de nouveaux navires à étudier (il faut avoir des plans de l’usine et des sections de ce navire). 

Cordiallemet, Kim Lloveras i Montserrat  Avril 2021

 

Iniciamos una nueva etapa de la página web.Los últimos estudios que he hecho sobre el Cono de Buena Visio Medieval, me han llevado a profundizar más en la extensa época que comprende desde las primeras edificaciones cristianas, donde ya se muestra su uso, hasta llegar a su entrada en desuso, a finales de la época medieval. Mucho más de un milenio  en el que las naves eclesiales fueron hechas por y para las Personas, y donde la percepción del espacio fue estrictamente controlada.

Ha habido una primera publicación hecha por la UPC, mi Universidad  https://upcommons.upc.edu/handle/2117/331777

En estos momentos está a punto de haber una segunda donde se muestran, contando con las de la primera, hasta 66 naves eclesiales que siguen un mismo criterio de proyecto: La Persona que observa un espacio y quiere hacerlo a la tamaño de su propia percepción visual .  La idea es ir yendo publicando y comentado los nuevos ejemplos que surjan directamente en esta web. También tengo la idea de abrir la web a la participación de los lectores, admitiendo comentarios sobre el trabajo o proponiendo nuevas naves para estudiar (hay para ello que disponer de planos de la planta y secciones de dicha nave).

Cordialmente, Kim Lloveras i Montserrat   Abril de 2021