Reconeixements

1975 – Guanyador del Concurs d’Arquitectura Garriga-Nogués, compartint el primer premi amb l’estudi MBM dirigit per Oriol Bohigas.

1976 – Seleccionat per l’estat espanyol com a representant pel concurs mundial “El Hábitat de Mañana” de la UNESCO, celebrat a Paris.

1985 – Doctor Arquitecte amb la Tesi “La Persona Projectual”.

1988 – Nomenament de Visiting Scholar de la Harvard University, gracies a en Jercy Soltan, deixeble de Le Corbusier i Professor Emèrit, per tal de finalitzar la Teoria TK als EEUU.

1989 – Reconeixement per part de Roger Aujamme, deixeble de L.C. i Secretari de la Fondation Le Corbusier, de que la Teoria TK de Proporcions Visuals va més enllà del Modulor de L.C., tot introduint-hi una component tridimensional a partir de la visió de la Persona.

2007/08 – Coberta fotovoltaica a l’ICMAB.  L’ICMAB va rebre el premi en la seva categoria «c) propietaris
o usuaris d’instal·lacions que utilitzen energies renovables» pel seu projecte Coberta solar FV a
la seu de l’ICMAB a la UAB.

 

Recognitions

1975 – Winner of the Garriga-Nogués Architecture Competition, sharing first prize with the MBM studio directed by Oriol Bohigas.

1976 – Selected by the Spanish state as a representative for the world competition «El Hábitat de Mañana» of UNESCO, held in Paris.

1985 – Doctor of Architecture with the Thesis «The Project Person».

1988 – Appointment of Visiting Scholar from Harvard University, thanks to Jercy Soltan, a disciple of Le Corbusier and Professor Emeritus, to complete the TK Theory in the USA.

1989 – Recognition by Roger Aujamme, a disciple of L.C. and Secretary of the Fondation Le Corbusier, that the TK Theory of Visual Proportions goes beyond the Modulor of L.C., introducing a three-dimensional component from the perspective of the Person.

2007/08 – Photovoltaic roof at the ICMAB. ICMAB received the award in its category “c) owners
or users of installations that use renewable energies «for his project Coberta solar FV a
the ICMAB headquarters at the UAB.