Espais TK

Quasi Tothom percep l’espai a través dels seus ulls. Sembla una obvietat, però la percepció visual condiciona qualsevol sensació que es produirà en estar en un lloc tancat o obert en el qual podem mantenir-nos quiets o en moviment .

La llum entra en els ulls de la Persona en forma de con. Hi ha una part central del con en la que hi veiem millor i que és on ens hi sentim, és el Con de Bona Visió, que és universal i limitarà el que veiem bé i l’entorn.

Si aquest límit es té en copte quan es dissenya un espai, el dotarem d’un valor objectiu, durador al llarg dels anys de la vida d’aquest espai. Serà un Espai TK ( connectar amb teories)

Espais TK versus Espais TC

La Persona com a objectiu primordial a l’hora de dissenyar i dimensionar un espai,

té un antecedent en espais d’ahir, de l’antigor. Son espais que es poden explicar amb la Teoria TC ( connectar amb teories).

TK spaces

Almost everyone perceives space through their eyes. It seems obvious, but visual perception conditions any sensation that will occur when we are in a closed or open place where we can stay still or moving.

Light enters the eyes of the person in the form of a cone. There is a central part of the cone that we see best and that is where we feel, it is the Cone of Good Vision, which is universal and will limit what we see well and the environment.

If this limit is taken into account when designing a space, we will give it an objective value, lasting over the years of the life of this space. It will be a TK Space (connect with theories)

TK spaces versus TC spaces

The Person as a primary objective when designing and sizing a space,
has a background in spaces of yesterday, of antiquity. They are spaces that can be explained with TC Theory (connecting with theories).