NOU - NOUVEAUTÉS - NEW - NOVEDADES

 

TEORIA TK - TEORIA TC

 

 

TEORIES: TEORIA TK:  Recerca de Percepció Visual - Recherche de Perception Visuelle - Research of Visual Perception – Investigación de Percepción Visual

experiènces de l'El·lipe TK a l'ETSAB - expériences de l'Ellipse TK à l'ETESAB - experiences of the TK ellipse at the ETSAB - experiencias de la Elipse TK en la ETSAB                                    octubre 2017   TK IX

 

 

TEORIES : TEORIA TC: Recerca de Mesura Medieval - Recherche de mesures médiévales - Research of medieval measures - Investigación de Mesura Medieval

 

                   22 març al 27 abril de 2018 Mostra : MESURAR AMB ESCAIRES "LO MEDIEVAL" - mesures i proporcions dels edificis medievals. Sala Expositiva de l'Ajuntament de Les Corts (Barcelona)

                  Patrocinada per l'Ajuntament de Les Corts (Barcelona) i pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.  Podeu veure el vídeo de La Mostra a : MATERIAL EXCLUSIU

                 

                  22 mars au 27 avril 2018 Échantillon: MESURER AVEC ESCAIRES "LE MÉDIÉVAL" - mesures et proportions des bâtiments médiévaux.  Salle d'Expositions de la Mairie de Les Corts (Barcelone)

                  Parrainé par la Mairie de Les Corts (Barcelone) et le Collège des Architectes de Catalogne

                  Vous pouvez regarder la vidéo de La Mostra dans: MATERIAL EXCLUSIU

 

                 March 22 to April 27, 2018 Exhibition: MEASURING WITH SQUARES  "THE MEDIEVAL" - measures and proportions of medieval building.  Exhibition Hall of the City Council of Les Corts (Barcelona) Sponsored by                     the City Council of Les Corts (Barcelona) and the College of Architects of Catalonia. You can watch the video of La Mostra in: MATERIAL EXCLUSIU

 

                 22 de marzo al 27 de abril de 2018 Ver: MEDIR CON ESCUADRAS "LO MEDIEVAL" - medidas y proporciones de los edificios medievales. Sala Expositiva del Ayuntamiento de Les Corts (Barcelona) Patrocinada                       por el Ayuntamiento de Les Corts (Barcelona) y por el Colegio de Arquitectos de Cataluña.  Puede ver el vídeo de La Muestra a: MATERIAL EXCLUSIU

 

Col·laboració amb el web - Collaboration with the web - Collaboration avec le web - Colaboración con la web .

 

Benvolgut lector, fins el dia d’avui, els documents que s’han ofert en aquest web han sigut tots ells gratuïts, encara que tots ells tenen el meu copyright de tots els drets reservats; és a dir, que no poden ésser usats sense el meu exprés consentiment per escrit. La intenció és per fer sostenible el web i poder continuar les tasques iniciades. És per això que se li demana la seva col·laboració mitjançant una aportació pel sosteniment del web i per continuar les tasques iniciades; per fer-ho, cliqueu damunt de COL·LABORACIÓ. A partir d’ara, es posa preu als fitxers nous; mantenint sempre el copyright de tots els drets sobre el seu ús. Vostè rebrà una factura, si ho desitja, del que hagi aportat. Cordialment, Kim Lloveras i Montserrat, gener de 2018

 

Collaboration with the web. Dear reader, to this day, the documents that have been offered on this website have all been free, although they all have my copyright of all rights reserved; that is, they cannot be used without my express written consent. Now the intention is to make the web sustainable and to continue the tasks initiated. That is why your collaboration is requested through a contribution to sustain the web and to continue the tasks initiated; to do this, click on COL·LABORACIÓ. From now on, each of them will be priced, always maintaining the copyright of all rights over its use. You will receive an invoice, if you wish, of what you have provided.  Cordially, Kim Lloveras and Montserrat, January 2018

 

Collaboration avec le web. Cher lecteur, à ce jour, les documents qui ont été offerts sur ce site ont tous été gratuits, bien qu'ils aient tous mes droits d'auteur et tous les droits réservés; c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être utilisés sans mon consentement écrit. Maintenant, l'intention est de rendre le web durable et de poursuivre les tâches initiées. C'est pourquoi votre collaboration est sollicitée à travers d'une contribution pour pérenniser le web et poursuivre les tâches initiées; Pour ce faire, cliquez sur COL·LABORACIÓ. A partir de maintenant, chacun des documents ajoutés sera évalué, toujours réservant le copyright de tous les droits sur son utilisation. Vous recevrez une facture, si vous le souhaitez, de ce que vous avez acquis. Cordialement, Kim Lloveras et Montserrat, janvier 2018

 

Colaboración con la web. Estimado lector, hasta el día de hoy, los documentos que se han ofrecido en esta web han sido todos ellos gratuitos, aunque todos ellos tienen mi copyright de todos los derechos reservados; es decir, que no pueden ser usados sin mi expreso consentimiento por escrito. Ahora la intención es para hacer sostenible la web y poder continuar las tareas iniciadas. Es por eso que se le pide su col • colaboración mediante una aportación para el sostenimiento de la web y para continuar las tareas iniciadas; para ello, haga clic sobre COL·LABORACIÓ. A partir de ahora, se pondrá precio a los que vayan surgiendo; manteniendo siempre el copyright de todos los derechos sobre su uso. Usted recibirá una factura, si lo desea, de lo que haya aportado. Cordialmente, Kim Lloveras y Montserrat, Enero de 2018

Kim Lloveras i Montserrat, Dr. Arquitecte i professor de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Espais TK by Joaquim Lloveras i Montserrat is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 España License